Εμπορικά Σήματα

Το εμπορικό σήμα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης σημασίας το οποίο οι εμπορικές εταιρείες θέτουν στα προϊόντα τους με σκοπό αυτά να αναγνωρίζονται από τους πελάτες τους.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τον κάτοχο να προστατεύεται κάθε σήμα του, προκειμένου να διασφαλιστεί το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και να αποτραπεί από αθέμιτους ανταγωνιστές να χρησιμοποιούν πανομοιότυπα ή παρόμοια σήματα για κατώτερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ο μόνος τρόπος να προστατευθεί ένα σήμα είναι να καταχωρηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα εμπορικά σήματα ισχύουν στην Ελλάδα για 10 χρόνια από την ημερομηνία της κατάθεσής τους. Η ισχύς τους όμως μπορεί να παραταθεί εφόσον ανανεώνεται ανά δεκαετία.

Το δικηγορικό γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες ασχολείται ήδη σήμερα με την προστασία περίπου 5000 σημάτων.

Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις εμπορικών σημάτων όλων των κατηγοριών, όπως:

  • Κατάθεση σημάτων

  • Παρακολούθηση και ανανέωση ισχύος σημάτων

  • Εκπροσώπηση σε πιθανές αντιδικίες και προστασία σημάτων από προσβολή τους

  • Διεξαγωγή έρευνας για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικά σήματα

  • Καταχώρηση μεταβιβάσεων σημάτων, αλλαγών επωνυμίας ή έδρας του δικαιούχου τους κ.λ.π.

  • Μετάφραση τεχνικών και άλλων απαραίτητων εγγράφων

Προστατευόμενα Εμπορικά Σήματά μας

Η καταχώρηση εμπορικού σήματος είναι δυνατή με διάφορους τρόπους:

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Εθνικό είναι το σήμα που προστατεύεται μόνο στη χώρα στην οποία κατατίθεται η αντίστοιχη δήλωση. Ο δικαιούχος του μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία με διεύθυνση/έδρα στην ίδια ή διαφορετική χώρα από εκείνη όπου κατατίθεται η δήλωση σήματος. Στην Ελλάδα, τα σήματα αυτά κατατίθενται στο αντίστοιχο Τμήμα Εμπορικών Σημάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) (www.obi.gr).

Για την κατάθεση ενός Εθνικού Σήματος χρειάζεται να μας χορηγήσετε μία εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από το δικαιούχο του σήματος. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται επιπλέον το ΦΕΚ του διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του.

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Συλλογικό είναι το σήμα που κατατίθεται από συνεταιρισμούς ή ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης από νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου, προς διάκριση της προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή της γεωγραφικής τους προέλευσης ή του είδους ή της ποιότητας ή και των ιδιοτήτων τους. Φορέας του δικαιώματος στο Συλλογικό Σήμα είναι ο καταθέτης αυτού (συνεταιρισμός, ένωση ή σύλλογος), ενώ την εξουσία χρήσεως αυτού αποκτούν τα μέλη του. 

Ο σκοπός του Συλλογικού Σήματος είναι να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν κάποιο κοινό στοιχείο μεταξύ τους.

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Σήμα Πιστοποίησης είναι ένα νέο είδος σήματος στην Ελλάδα, αν και υπάρχει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως Σήματα Πιστοποίησης νοούνται τα σήματα που προσδιορίζονται ως Σήματα Πιστοποίησης κατά την κατάθεσή τους και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. Στην ουσία, το Σήμα Πιστοποίησης σχετίζεται με την εγγύηση ειδικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν το σήμα συμμορφώνονται με ένα δεδομένο πρότυπο που καθορίζεται στους κανονισμούς χρήσης και ελέγχεται υπό την ευθύνη του κατόχου του Σήματος Πιστοποίησης, ανεξάρτητα από την ταυτότητα της επιχείρησης που στην πραγματικότητα παράγει ή παρέχει τα συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και χρησιμοποιεί το Σήμα Πιστοποίησης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δικαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για Σήματα Πιστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Με τον όρο Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοούμε το σήμα που έχει καταχωρηθεί σε όλες τις χώρες της Ένωσης με μία μόνο κατάθεση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Alicante της Ισπανίας (www.euipo.europa.eu).

Τα Σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το πλεονέκτημα ότι μόνο μία αίτηση κατάθεσης αρκεί για τη διεκδίκηση προστασίας τους σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Εάν όμως ασκηθεί και γίνει δεκτή ανακοπή κατά της κατάθεσης ενός Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστω και σε μία από τις χώρες της Ένωσης, τότε το σήμα δε θα γίνει δεκτό ως Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί ξανά ως “εκ μετατροπής σε εθνικό” σε κάθε μία από τις χώρες όπου δεν ασκήθηκε ανακοπή ή αυτή απερρίφθη.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Διεθνές Σήμα είναι εκείνο το οποίο καταχωρήθηκε σε έναν αριθμό κρατών (τα οποία έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Μαδρίτης που αφορά τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων και/ή το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης) με μία μόνο κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη (www.wipo.int). Η αίτηση κατάθεσης Διεθνούς Σήματος υποβάλλεται και στην Ελλάδα, στο αντίστοιχο Τμήμα Σημάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), υπό την προϋπόθεση ότι το σήμα έχει προηγουμένως κατατεθεί στην Ελλάδα ως εθνικό. Ο καταθέτης μιας διεθνούς αίτησης επιλέγει τις χώρες που επιθυμεί και το σήμα καταχωρείται σε όσες από αυτές δεν προβάλλουν ενστάσεις ή οι ενστάσεις απορριφθούν. Σημειώνεται ότι ο Έλληνας καταθέτης μπορεί να ζητήσει προστασία μόνο αναφορικά με τα κράτη που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης.

Το Διεθνές Σήμα προστατεύεται στις χώρες που έχει επιλέξει ο καταθέτης όπως θα προστατευόταν εάν είχε καταχωρηθεί κατόπιν ξεχωριστής κατάθεσης σε κάθε μία από τις χώρες αυτές.

ΧΩΡΕΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ/Η ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)

Καθεστώς Ιουνίου 2023

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣΛΕΣΟΤΟ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝΛΕΤΟΝΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑΛΙΒΕΡΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
ΑΡΜΕΝΙΑΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΑΥΣΤΡΙΑΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝΜΑΛΑΟΥΙ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (OAPI)ΜΑΡΟΚΟ
ΒΕΛΓΙΟΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΒΙΕΤΝΑΜΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΜΕΞΙΚΟ
ΒΡΑΖΙΛΙΑΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΜΟΝΑΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΓΚΑΜΠΙΑΜΠΕΛΙΖ
ΓΚΑΝΑΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΔΑΝΙΑΜΠΟΥΤΑΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣΟΜΑΝ
ΕΛΒΕΤΙΑΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΕΣΘΟΝΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΣΟΥΑΤΙΝΙΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΠΟΛΩΝΙΑ
ΖΑΜΠΙΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑΡΟΥΑΝΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑΣΑΜΟΑ
ΙΝΔΙΑΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΤΣΙΠΕ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣΕΡΒΙΑ
ΙΡΑΝ (ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ)ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ
ΙΣΛΑΝΔΙΑΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛΣΟΥΔΑΝ
ΙΤΑΛΙΑΣΟΥΗΔΙΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΝΕΙ
ΚΑΜΠΟΤΖΗΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΚΑΝΑΔΑΣΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΚΕΝΥΑΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΚΙΝΑΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΟΥΒΑΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΚΡΟΑΤΙΑΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΚΥΠΡΟΣΤΥΝΗΣΙΑ
ΚΥΡΤΖΙΚΣΤΑΝΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ)ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣΧΙΛΗ

Σύνολο 114 χώρες/γεωγραφικές περιοχές

Δείτε και άλλες υπηρεσίες

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Οποιαδήποτε ενέργεια αντίκειται στα χρηστά ήθη της βιομηχανίας και του εμπορίου θεωρείται ως ενέργεια αθέμιτου ανταγωνισμού. Νομικές ενέργειες κατά των παραβατών θα τους αναγκάσουν να απέχουν από τις παράνομες ενέργειες κατά των ανταγωνιστών τους.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ο κάτοχος ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του αντικειμένου της εφεύρεσής του και, χωρίς τη συγκατάθεσή του, η εφεύρεση δεν μπορεί να κατασκευαστεί, να χρησιμοποιηθεί, να διανεμηθεί ή να πωληθεί.

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορούν να χορηγηθούν στους εφευρέτες τρισδιάστατων αντικειμένων με συγκεκριμένο σχήμα και μορφή, ικανών να δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα, και να εξασφαλίσουν την αποκλειστικότητα της χρήσης τους.

Σχέδια ή Υποδείγματα

Η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος μπορεί να προστατευθεί ως Βιομηχανικό Σχέδιο ή Υπόδειγμα. Προστατέψετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοσμημάτων, των ενδυμάτων και των υποδημάτων σας, των μηχανημάτων και των κατασκευών, των επίπλων και των παιχνιδιών σας.

Internet Domain Names​

Είτε πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες, όλοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και να προστατεύονται από παραβιάσεις των Domain Names τους.

Copyright

Οι αρχικοί δημιουργοί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Μπορούν, κατά συνέπεια, να διεκδικήσουν τη διακοπή της παραγωγής ή κατοχής «πειρατικών» έργων και αποζημίωση.

Δείτε και άλλες υπηρεσίες

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Οποιαδήποτε ενέργεια αντίκειται στα χρηστά ήθη της βιομηχανίας και του εμπορίου θεωρείται ως ενέργεια αθέμιτου ανταγωνισμού. Νομικές ενέργειες κατά των παραβατών θα τους αναγκάσουν να απέχουν από τις παράνομες ενέργειες κατά των ανταγωνιστών τους.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ο κάτοχος ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του αντικειμένου της εφεύρεσής του και, χωρίς τη συγκατάθεσή του, η εφεύρεση δεν μπορεί να κατασκευαστεί, να χρησιμοποιηθεί, να διανεμηθεί ή να πωληθεί.

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορούν να χορηγηθούν στους εφευρέτες τρισδιάστατων αντικειμένων με συγκεκριμένο σχήμα και μορφή, ικανών να δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα, και να εξασφαλίσουν την αποκλειστικότητα της χρήσης τους.

Σχέδια ή Υποδείγματα

Η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος μπορεί να προστατευθεί ως Βιομηχανικό Σχέδιο ή Υπόδειγμα. Προστατέψετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοσμημάτων, των ενδυμάτων και των υποδημάτων σας, των μηχανημάτων και των κατασκευών, των επίπλων και των παιχνιδιών σας.

Internet Domain Names​

Είτε πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες, όλοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και να προστατεύονται από παραβιάσεις των Domain Names τους.

Copyright

Οι αρχικοί δημιουργοί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Μπορούν, κατά συνέπεια, να διεκδικήσουν τη διακοπή της παραγωγής ή κατοχής «πειρατικών» έργων και αποζημίωση.

0 +
Έτη Εμπειρίας
0 +
Πελάτες
0 +
Υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας
0 +
Ανταποκριτές
Scroll to Top