Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2023

1. Γενικά

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι όροι “ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΟΡΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, “ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ”, “εμείς” “μας”, αναφέρονται στην οντότητα με την επωνυμία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΟΡΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τo γραφείο μας συλλέγει, επεξεργάζεται και μοιράζεται προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου μας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, είναι τα εξής:

Κιόρτσης & Συνεργάτες
Δικηγορικό Γραφείο
Σόλωνος 136
106 77 Αθήνα

E-mail: info@kiortsis.gr

Τηλ. 210 3802401

3. Πότε συλλέγουμε δεδομένα;

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν

– επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας,

– ζητήσετε νομική συμβουλή από εμάς,

– είστε ήδη ένας από τους πελάτες μας, κατά την παροχή υπηρεσιών προς εσάς ή για σκοπούς τιμολόγησης,

– παρέχετε υπηρεσίες σε εμάς,

– υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας σε εμάς,

– τα δεδομένα σας μας παρέχονται από τρίτο μέρος επειδή είστε το αντικείμενο της νομικής συμβουλής ή περιλαμβάνεστε στη νομική συμβουλή που μας ζητείται να παράσχουμε σε τρίτο μέρος,

– αλληλογραφείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, ή γραπτώς, ή όταν μας παρέχετε άλλες πληροφορίες απευθείας, συμπεριλαμβανομένης της συνομιλίας με τους δικηγόρους, τους συμβούλους και το προσωπικό μας,

– παρακολουθείτε τα σεμινάριά μας ή άλλες εκδηλώσεις ή εγγράφεστε για να λαμβάνετε δεδομένα από εμάς, όπως ενημερωτικά δελτία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης,

– μας δίνετε, στο πλαίσιο της ιδιότητάς σας ως εκπροσώπου του πελάτη, τη συγκατάθεσή σας να αναφέρουμε τον πελάτη ως αναφορά στον ιστότοπό μας ή να αναφέρουμε τον πελάτη ως αναφορά και εσάς ως τον λεγόμενο “ενδιάμεσο πρόσωπο” για μια κατάταξη δικηγόρων,

– λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, εντολές, αιτήματα, εντάλματα, κλήσεις κ.λπ. από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εποπτικές αρχές, εισαγγελείς, τελωνειακές αρχές και εποπτικές αρχές, δικαστήρια, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και για να σας προστατεύσουμε από απάτες ή άλλες μορφές εγκλήματος και από οποιαδήποτε παραβίαση νομικά προστατευόμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων.

Παρόλο που η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από εμάς και για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ξεχωριστή και περαιτέρω επεξεργασία που μπορεί να λάβει χώρα, είτε όταν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας (αφού ενημερωθείτε σχετικά) άμεσα ή έμμεσα με τρίτους στο πλαίσιο δικαστικών ή διαμεσολαβητικών διαδικασιών, διαπραγματεύσεων ή συζητήσεων για λογαριασμό σας είτε όταν επισκέπτεστε έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ιστότοπο τρίτου μέρους που μπορεί να βρίσκεται στον ιστότοπό μας.

4. Ποιο είδος προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;

Σε γενικές γραμμές, δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των οδηγιών που έχουμε λάβει από εσάς.

Εάν επιλέξετε να μας αναθέσετε τη νομική εκπροσώπησή σας, κατά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, τους υπαλλήλους σας ή άλλα μέρη, τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούμε προκειμένου να σας παράσχουμε τις ζητούμενες νομικές υπηρεσίες.

Περαιτέρω, επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη λειτουργία του, καθώς και για τη βελτίωση του ιστοτόπου μας, γεγονός που διασφαλίζει τα έννομα συμφέροντά μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Για τους σκοπούς αυτούς, συλλέγονται και αποθηκεύονται στον ιστότοπό μας τα ακόλουθα δεδομένα: ανώνυμη, συντομευμένη διεύθυνση IP, χώρα, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της πρόσβασης στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους ιστότοπων που επισκεφτήκατε μαζί με τους αντίστοιχους χρόνους εισόδου και εξόδου, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα. Τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπουν την προσωπική ταυτοποίηση των επισκεπτών του ιστοτόπου μας.

Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να εξαλείψετε εντελώς τη χρήση των cookies – αν θέλετε να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του προγράμματος περιήγησής σας.

Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς, συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας και για τους σκοπούς μας – αλλά όχι για τους δικούς τους σκοπούς.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως εξής:

– Εάν μας στείλετε ένα αίτημα είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας που έχετε θέσει στη διάθεσή μας, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη θέση σας στην αιτούσα εταιρεία, τη διεύθυνσή σας, αντίστοιχα τη διεύθυνση της αιτούσας εταιρείας, προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας και προκειμένου να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ).

– Εάν μας έχετε δώσει εντολή, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη θέση σας στην εντολέα εταιρεία, τη διεύθυνσή σας, αντίστοιχα τη διεύθυνση της εταιρείας που είναι πελάτης μας, καθώς και τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής σας, αντίστοιχα της εταιρείας, προκειμένου να εκπληρώσουμε προσυμβατικές υποχρεώσεις ή να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις από τη σχέση με τον πελάτη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ), καθώς και να εκπληρώσουμε τις νομικές και επαγγελματικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ).

– Εάν μας προμηθεύετε αγαθά ή/και υπηρεσίες ή είστε άλλως ο επιχειρηματικός μας εταίρος, χωρίς να είστε ένας από τους πελάτες μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη θέση σας στην αντίστοιχη εταιρεία, τη διεύθυνσή σας, αντίστοιχα τη διεύθυνση της εταιρείας που είναι ο προμηθευτής/επιχειρηματικός μας εταίρος, καθώς και τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής της εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε προσυμβατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις.

– Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να διατηρήσουμε την αίτησή σας στο αρχείο μας, επεξεργαζόμαστε τα προαναφερθέντα δεδομένα για τους σκοπούς του αρχείου μας. Σε αυτή την περίπτωση, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ), την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή στέλνοντάς μας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

– Εάν είστε αποδέκτης των απαιτήσεων του Πελάτη μας, αντίδικος του Πελάτη μας σε μια διαδικασία, παρεμβαίνων στο πλευρό του Πελάτη μας ή εάν εμπλέκεστε με άλλο τρόπο στην ίδια πλευρά με τον Πελάτη μας, π.χ. ως κοινός διάδικος με τον Πελάτη μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη θέση σας στην εταιρεία στην οποία εργάζεστε, τη διεύθυνσή σας ή τη διεύθυνση της εταιρείας που έχει τέτοια θέση, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ), καθώς και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας για την ορθή εκπλήρωση της εντολής προς εμάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

– Εάν υποβάλετε αίτηση για μια θέση ως υπάλληλος στο δικηγορικό μας γραφείο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο βιογραφικό σας σημείωμα, όπως τον ακαδημαϊκό σας τίτλο, το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνσή σας, καθώς και το ιστορικό της σταδιοδρομίας σας, προκειμένου να προβούμε σε προσυμβατικές ενέργειες, όπως π.χ. για να δρομολογήσουμε μια συμφωνία απασχόλησης ή αντικατάστασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ).

– Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να σας αναφέρουμε ως αναφορά, μπορούμε να επεξεργαστούμε το όνομα του πελάτη στον ιστότοπό μας. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας να κατονομαστούμε για την αντίστοιχη κατάταξη αναφοράς δικηγόρων (π.χ. WTR 1000, IAM 1000, Legal 500, Global Law Experts κ.λπ.), ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στον πάροχο της κατάταξης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ως προς αυτό, στέλνοντάς μας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο αντίστοιχος πάροχος κατάταξης δεν έχει την έδρα του εντός της ΕΕ, βασίζουμε τη διαβίβαση σε απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ.

Σημειώστε ότι, εάν δεν μας παράσχετε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνάψουμε συμβατική σχέση μαζί σας.

5. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας;

Το γραφείο μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό του εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679:

1) Νομιμότητα, αμεροληψία και διαφάνεια. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται νόμιμα και δίκαια, με διαφάνεια.

2) Περιορισμός του σκοπού. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους, σαφώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς.

3) Ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, αναγκαία και επαρκή για την ορθή εκπλήρωση των δηλωθέντων σκοπών του γραφείου.

4) Ακρίβεια. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από το γραφείο πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Τα ανακριβή δεδομένα πρέπει να διορθώνονται ή να διαγράφονται.

5) Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η επεξεργασία διενεργείται με τρόπο που προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση.

6) Περιορισμός του χρόνου αποθήκευσης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το γραφείο διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7) Λογοδοσία του υπεύθυνου για την επεξεργασία. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τον Kανονισμό και φέρει το βάρος της απόδειξης ενώπιον των δικαστικών και εποπτικών αρχών.

6. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;

Σε γενικές γραμμές, δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των οδηγιών, που έχουμε λάβει από εσάς.

Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιους φορείς και αρχές, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνητικές υπηρεσίες, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από εσάς ή αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν απαγορεύεται από τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων, εκτός εάν η προηγούμενη ενημέρωση απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή δικαιολογείται από τις ισχύουσες περιστάσεις.

Εάν χρησιμοποιούμε τρίτους προκειμένου να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, ενεργούμε εκ των προτέρων με την δέουσα επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι έχουν ήδη λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε τρίτος πάροχος που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, το κάνει μόνο για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους μας επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

7. Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ;

Εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, δεν θα διαβιβάσουμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επομένως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.

Για πελάτες ή τρίτους που εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών μας.

8. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενημερωμένα και ασφαλή. Χρησιμοποιούμε εύλογα τεχνικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, χρήση, καταστροφή, τυχαία απώλεια κ.λπ. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διατήρηση της ακρίβειας και της πληρότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που αυτά αλλάξουν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

9. Στοχευμένη διαφήμιση

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προφίλ σας και των προτιμήσεών σας, προκειμένου να προβάλλουμε διαφημίσεις ή να σας στέλνουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους που θέλουν να σας απευθύνουν διαφημίσεις, εκτός εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

10. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Το γραφείο μας δεν επιτρέπει τη διαβίβαση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν ή περιέχουν άκυρες ή ψεύτικες επικεφαλίδες, άκυρα ή ανακριβή ονόματα τομέα, τεχνικές που αποκρύπτουν την προέλευση κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή που παραβιάζουν με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης του ιστότοπού μας. Δεν επιτρέπουμε τη συλλογή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπουμε ούτε εγκρίνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να καταστήσει μη διαθέσιμο, να επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή που θα μπορούσε να εμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

11. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Γενικά, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει την ικανοποίηση τυχόν νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και, όταν πρόκειται για νομικές αξιώσεις, μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου διατήρησης.

Εάν συλλέξαμε τα δεδομένα λόγω της συγκατάθεσής σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μόλις η συγκατάθεση αυτή ανακληθεί ή δεν ισχύει πλέον. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται λόγω έννομου συμφέροντος ή εάν πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομικές απαιτήσεις.

12. Τα δικαιώματά σας

Με βάση τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

– το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή).

– το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας (έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πού τα αποθηκεύουμε, τι είδους δεδομένα διατηρούμε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε κ.λπ.).

– το δικαίωμα ενημέρωσης (δικαιούστε να ενημερωθείτε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, πού τα αποθηκεύουμε, τι είδους δεδομένα διατηρούμε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε κ.λπ.).

– το δικαίωμα διόρθωσης (έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων).

– το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα).

– το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον το προβλέπει η νομοθεσία, να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων).

– το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο).

– το δικαίωμα αντίρρησης (μπορείτε να μας ζητήσετε να αντιταχθούμε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου η νομοθεσία προβλέπει τέτοιο δικαίωμα).

– το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτόματα μέσα (μπορείτε να ζητήσετε η χρήση των δεδομένων να γίνεται με ανθρώπινη παρέμβαση και μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας).

Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να υπόκειται σε νομικό απόρρητο ή να είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων. Συνεπώς, η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Επιπλέον, τα ανωτέρω δικαιώματά σας, και ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με κανονιστικές υποχρεώσεις ή εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

13. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας:

Κιόρτσης & Συνεργάτες
Δικηγορικό Γραφείο
Σόλωνος 136
106 77 Αθήνα

E-mail: info@kiortsis.gr

Τηλ. & Φαξ: 210 3802401

Προκειμένου να επαληθεύσουμε το υποκείμενο των δεδομένων και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το εν λόγω δικαίωμα, θα πρέπει να ελέγξουμε το δικαίωμά σας. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες, όπως π.χ:

– Απόδειξη ταυτότητας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).

– εάν ενεργείτε ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, απόδειξη της εξουσιοδότησης.

– Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας

14. Καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία στις αρχές, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

15. Τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει από την ημερομηνία που δηλώνεται στην αρχή της. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση από καιρού εις καιρόν, προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή μεταβαλλόμενες νομικές απαιτήσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στην Πολιτική μας στο μέλλον θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα και, όπου χρειάζεται, θα σας κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Scroll to Top