Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε όλους τους τομείς της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το γραφείο μας παρέχει άριστες υπηρεσίες τόσο σε υποθέσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και άλλων δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας όσο και σε δικαστικές υποθέσεις. Υποστηρίζεται από ένα ισχυρό πελατολόγιο, το οποίο αποτελείται από μικρές και μεγάλες εταιρείες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και από ιδιώτες.

Σχετικά με το γραφείο μας

Με εμπειρία άνω των 70 χρόνων εξυπηρετούμε τους πελάτες μας διεκπεραιώνοντας τις υποθέσεις τους με συνέπεια και επαγγελματισμό. Είμαστε στη διάθεσή σας να ασχοληθούμε με την υπόθεσή σας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.

Χριστίνα Κιόρτση

Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες συνεργάζεται με επιφανή και αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία σε περισσότερες από 30 χώρες, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες σε πελάτες με επιχειρησιακά ενδιαφέροντα ανά τον κόσμο.

.01

Προστατέψετε το Εμπορικό σας Σήμα προκειμένου να διασφαλίσετε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και να αποτρέψετε τη χρήση πανομοιότυπων ή παρόμοιων σημάτων από αθέμιτους ανταγωνιστές για κατώτερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

.02

Ο κάτοχος ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του αντικειμένου της εφεύρεσής του και, χωρίς τη συγκατάθεσή του, η εφεύρεση δεν μπορεί να κατασκευαστεί, να χρησιμοποιηθεί, να διανεμηθεί ή να πωληθεί.

.03

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορούν να χορηγηθούν στους εφευρέτες τρισδιάστατων αντικειμένων με συγκεκριμένο σχήμα και μορφή, ικανών να δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα, και να εξασφαλίσουν την αποκλειστικότητα της χρήσης τους.

.04

Η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος μπορεί να προστατευθεί ως Βιομηχανικό Σχέδιο ή Υπόδειγμα. Προστατέψετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοσμημάτων, των ενδυμάτων και των υποδημάτων σας, των μηχανημάτων και των κατασκευών, των επίπλων και των παιχνιδιών σας.

.05

Είτε πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες, όλοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και να προστατεύονται από παραβιάσεις των Domain Names τους.

Δείτε και άλλες υπηρεσίες

.06

Οι αρχικοί δημιουργοί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Μπορούν, κατά συνέπεια, να διεκδικήσουν τη διακοπή της παραγωγής ή κατοχής «πειρατικών» έργων και αποζημίωση.

.07

Οποιαδήποτε ενέργεια αντίκειται στα χρηστά ήθη της βιομηχανίας και του εμπορίου θεωρείται ως ενέργεια αθέμιτου ανταγωνισμού. Νομικές ενέργειες κατά των παραβατών θα τους αναγκάσουν να απέχουν από τις παράνομες ενέργειες κατά των ανταγωνιστών τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Κατά γενικό κανόνα, κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως μπορεί να κατατεθεί ως σήμα. Για παράδειγμα, σήμα μπορεί να είναι μία λέξη ή ένας συνδυασμός λέξεων (ακόμα και το όνομα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού), γράμματα και αριθμοί, ασπρόμαυρα ή έγχρωμα σχέδια, σύμβολα, το σχήμα του προϊόντος ή η συσκευασία του προϊόντος.

Επιπλέον, ακουστικές ενδείξεις, όπως μουσική ή φωνητικοί ήχοι, ακόμα και ενδείξεις που συνίστανται σε συνδυασμό εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικά σήματα) μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως σήματα.

Για την κατάθεση αίτησης προς χορήγηση ενός Εθνικού Διπλώματος απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Ο τίτλος, η περιγραφή, η περίληψη και οι αξιώσεις της ευρεσιτεχνίας.
 2. Το όνομα και η διεύθυνση του καταθέτη.
 3. Το όνομα και η διεύθυνση του εφευρέτη.
 4. Μία εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον καταθέτη. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
 5. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου του.
 6. Τα σχέδια, αν υπάρχουν.
 7. Στην περίπτωση που ο εφευρέτης έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στον καταθέτη:
  Α) Ένα έγγραφο υπογεγραμμένο (με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών) από τον εφευρέτη και το νόμιμο εκπρόσωπο της καταθέτιδας εταιρείας, που να πιστοποιεί τη σχέση ανάμεσα στον εφευρέτη και την εταιρεία

ή

B) Ένα Συμφωνητικό Μεταβίβασης υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών.

Σημείωση: Τα υπό στοιχεία 1 και 2 πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση χορήγησης του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε 4 μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

Για την κατάθεση αίτησης προστασίας Σχεδίου απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Γραμμική παράσταση ή φωτογραφίες του Σχεδίου.
 2. Μία μικρή περιγραφή του Σχεδίου (προαιρετική) αποτελούμενη από 100 λέξεις το περισσότερο.
 3. Μία εξουσιοδότηση για κατάθεση της αίτησης υπογεγραμμένη από τον καταθέτη. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 
 4. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου του.
 5. Πιστοποιητικό Προτεραιότητας, σε περίπτωση που διεκδικείται προτεραιότητα.
 6. Στην περίπτωση που ο δημιουργός του Σχεδίου έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στον καταθέτη:
  Α) Ένα έγγραφο υπογεγραμμένο (με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών) από το δημιουργό και το νόμιμο εκπρόσωπο της καταθέτιδας εταιρείας, που να πιστοποιεί τη σχέση ανάμεσα στο δημιουργό και την εταιρεία
  ή
  Β) Ένα Συμφωνητικό Μεταβίβασης υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών.
  Σημείωση: Η εξουσιοδότηση και τα παραπάνω συμβολαιογραφικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 4 μήνες από την κατάθεση της αίτησης προστασίας Σχεδίου.
0 +
Έτη εμπειρίας
0 +
Πελάτες
0 +
Υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας
0 +
Ανταποκριτές

Τι λένε οι πελάτες μας για εμάς

Scroll to Top